Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Vewi Techniek bv., Weerscheut 11 5381 GS Vinkel nader te noemen opdrachtnemer.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die opdrachtnemer doet, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, uitzonderingen daarop moeten schriftelijk bij aanbieding worden vermeld.
2.2 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn af fabriek en zijn exclusief omzetbelasting.
2.3 Aanbiedingen zijn maximaal een maand geldig na de datum van de aanbieding, uitzonderingen daarop moeten schriftelijk bij de aanbieding vermeld worden.

Artikel 3: Rechten van Intellectuele eigendom
3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van eigendom op de door hem gedane aanbieding, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen , tekeningen, (proef)modellen , programmatuur enz.
3.2 Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van de bepaling is opdrachtgever aan de opdrachtnemer een boete verschuldigd van 25.000 euro en 5000 euro per dag dat deze overtreding voort duurt.

Artikel 4: Levertijd
4.1 De levertijd wordt door de opdrachtnemer bij benadering vastgesteld
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5: Risico-overgang
5.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek, het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
5.2 Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust op opdrachtgever.
5.3 In geval verkoper de verkochte zaak installeert en of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
6.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden (bijvoorbeeld brand, verlies, diefstal, stakingen en handels/importbeperkingen) die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
A: Indirecte schade, bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen            en schade door bedrijfsstagnatie
B: Schade veroorzaakt door opzet, oneigenlijk gebruik, roekeloosheid of
ondeskundigheid van personen
7.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit de opdrachtnemer geleverde producten en of materialen.
7.4 Opdrachtnemer is aansprakelijk indien er schade is door opzet of grove schuld.
7.5 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade , dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 8: Garantie
8.1 Opdrachtnemer staat voor een periode van 12 maanden na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
8.2 De genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. De opdrachtnemer kan bij gebruik buiten Nederland andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
8.3 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
8.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik, oneigenlijk gebruik, gebruiksslijtage, reparaties uitgevoerd door derden, vocht of waterschade of na het verbreken van beveiligingszegels.
8.5 Indien blijkt dat er sprake is van garantie moet de zaak franco aan de opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal de opdrachtnemer de zaak herstellen of vervangen.
8.6 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten van herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 9: Reclames
9.1 Opdrachtgever kan een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk bij de opdrachtnemer heeft gereclameerd.
9.2 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dit geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestaande zaken.

Artikel 10: Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aangewezen rekening.
10.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtnemer
bevoegd om direct 1% rente per maand in rekening te brengen, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
10.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten waaronder buitengerechtelijke kosten(o.a.incassokosten), gerechtelijke en executiekosten altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
11.2 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn eigen normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
11.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
11.4 De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings– en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij eventuele uitkering van de verzekering aangaande zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Het Nederlands recht is van toepassing
12.2 Het Weens koopverdrag is niet van toepassing
12.3 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

Artikel 13: Vindplaats en wijziging voorwaarden
13.1 De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in ’s-Hertogenbosch.
13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer
13.3 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de
uitleg daarvan.